Általános Szerződési Feltételek

1. A Szolgáltató adatai:

 • Vállalkozó neve: Tóth Enikő egyéni vállalkozó
 • Székhely: 9915 Hegyháthodász, Kossuth Lajos utca 33.
 • Telephelyek: 9700 Szombathely, Thököly Imre utca 40.
 • 1013 Budapest, Pauler utca 15. fszt. 1. a.
 • Nyilvántartási szám: 56361092
 • Nyilvántartást vezető szerv: Nemzeti Adó- és Vámhivatal
 • Adószám: 57709664-2-38
 • Telefonszám: 0670/536 9770
 • E-mail cím: totheniko@depilhome.hu  

A Szolgáltató tekintetében, a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex nem áll rendelkezésre. A Szolgáltató a Vas Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara tagja.

A tárhelyszolgáltató adatai:

 • Név: DIHOST e.U.
 • Székhely: 6020 Innsbruck, Tirol, Olympiastraße 9.
 • E-mail: office@dihostnet.com 

2. A Szolgáltató weboldalának címe:

www.depilhome.hu 

3. Fontosabb fogalom meghatározások:

Távollevők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék, vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.

Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés: az adásvételi szerződéstől eltérő bármely olyan szerződés, amelynek értelmében a vállalkozás a Fogyasztó részére szolgáltatást nyújt vagy szolgáltatás nyújtását vállalja, a Fogyasztó pedig megfizeti, vagy vállalja, hogy megfizeti a szolgáltatás ellenértékét.

Szolgáltató: a szolgáltatást nyújtó természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet. 

Vendég: a Szolgáltató szolgáltatásait igénybe vevő személy.

Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy.

4. Az Általános Szerződési Feltételek elérhetősége:

A Szolgáltató a hatályos Általános Szerződési Feltételek elnevezésű dokumentumot weboldalán teszi közzé, vagy elektronikus levélben küldi el a szolgáltatásra jelentkező Vendég részére.

5. Az Általános Szerződési Feltételek tartalma:

Jelen Általános Szerződési Feltételek a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevő Vendég jogait és kötelezettségeit, a szerződő felek közötti megállapodás feltételeit tartalmazza. Az Általános Szerződési Feltételek érvényesek a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokra való jelentkezés és a szolgáltatás igénybevétele esetén. Ezen feltételek az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. §. (1) bekezdése szerinti általános szerződési feltételeknek minősülnek, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet rendelkezéseinek megfelelő tájékoztatást, szabályozást tartalmaznak. A jelen Általános Szerződési Feltételek bizonyos rendelkezései kizárólag a Fogyasztóként eljáró Vendégekre vonatkoznak.

Jelen Általános Szerződési Feltételek minden olyan szolgáltatás igénybevételére kiterjed, melyet a Vendég a Szolgáltatóhoz történő időpontfoglalással kezdeményez.

A Vendég, ha a Szolgáltató szolgáltatásait igénybe kívánja venni, köteles elfogadni a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit, amit a weboldalon, az online bejelentkező űrlap használata során, az ott található jelölő négyzet kiválasztásával, vagy elektronikus levélben történő visszaigazolással tehet meg. Az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseinek elfogadása esetén a jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti szerződés jön létre a Szolgáltató és a Vendég között. Amennyiben a Szolgáltató az időpontfoglalást vagy a szolgáltatás díjának megfizetését megelőzően, szabályszerűen közzéteszi, vagy elküldi a Vendég részére a jelen Általános Szerződési Feltételek elnevezésű dokumentumot, de a Vendég az Általános Szerződési Feltételek elfogadásával kapcsolatban nem küld visszajelzést a Szolgáltató részére, azonban a szolgáltatásra bejelentkezik, vagy a szolgáltatás díjának összegét megfizeti a Szolgáltató részére, úgy kell tekinteni, hogy a Vendég az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit elfogadta.

6. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya:

Jelen Általános Szerződési Feltételek 2023. december 13. napján lép hatályba, ez megegyezik az Általános Szerződési Feltételek weboldalon való közzétételének napjával. Az Általános Szerződési Feltételek rendelkezései a hatálybalépés napjától valamennyi Vendégre és szolgáltatásra hatályosak. 

A Vendég a szolgáltatásra való jelentkezéskor nyilatkozik arról, hogy a mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit ismeri, az abban foglaltakat elolvasta és megértette, tudomásul vette és kifejezetten elfogadja. A Vendég a jelentkezéssel elismeri, hogy a mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételek a felek közötti szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

A Szolgáltató fenntartja a jogot jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseinek módosítására. Módosítás esetén az időpontfoglalás elküldésének időpontjában érvényben és hatályban lévő Általános Szerződési Feltételek kerülnek alkalmazásra.

Az Általános Szerződési Feltételek a Szolgáltató által nyújtott, az alábbiakban megnevezett szolgáltatásokra terjednek ki: lézeres szőrtelenítő kezelés igénybevétele. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételére az a személy jogosult, aki előzetesen időpontot foglalt a szolgáltatás igénybevételére, a foglalást a Szolgáltató visszaigazolta és jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit elfogadta.

Az Általános Szerződési Feltételek a fentiekben nevesített szolgáltatások vonatkozásában az ezen szolgáltatások igénybevétele során a szerződő felek között keletkező jogokat és kötelezettségeket szabályozza.

7. A szerződés létrejötte:

A Vendég, valamint a Szolgáltató közötti jogviszony a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával jön létre, mely meghatározza mindkét fél jogait és kötelezettségeit.

A szerződés elektronikus úton jön létre, azzal, hogy Vendég a szolgáltatásra jelentkezik, a jelentkezést elküldi, és azt a Szolgáltató visszaigazolja (kifejezetten elfogadja a Vendég ajánlatát) a Vendég által megadott elektronikus levelezési címére, az adatvédelmi rendelkezések betartása mellett. A Szolgáltatónak jogában áll az igazolás visszaküldését követően is a szerződéstől elállni, ha annak teljesítésére tőle el nem várható okok miatt (pl.: az adott szolgáltatást már nem nyújtja, vis maior, betegség stb.) nem kerülhet sor. Elállás esetén a Szolgáltató köteles elszámolni a Vendéggel, amennyiben pénzmozgás történt.

A Szolgáltató az általa nyújtott szolgáltatásokról weboldalán és közösségi oldalain ad tájékoztatást a Vendégek számára. Az esetleges elírásokért, téves adatokért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

A szolgáltatás igénybevétele előtt ingyenes konzultációra kerül sor a Vendéggel, a megfelelő tájékoztatás érdekében. Amennyiben a Vendég a konzultációt követően igénybe kívánja venni a szolgáltatást, úgy időpontot foglal a Szolgáltatónál.

A Szolgáltató weboldalán is van lehetőség időpontfoglalásra, egy bejelentkező űrlap kitöltésével. A Vendég a weboldalon az űrlap kitöltése során megadja személyes adatait (név, e-mail cím, telefonszám) és kiválasztja a kívánt szolgáltatást. Ezt követően kerülnek elfogadásra az Általános Szerződési Feltételek a vonatkozó négyzet jelölésével.

Ezután – amennyiben a Vendég mindent rendben talál – az időpontfoglalás elküldésre kerül az „Időpontfoglalás” gomb megnyomásával.

A Vendég a foglalás elküldésével kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – a Szolgáltató jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti visszaigazolása esetén – fizetési kötelezettséget von maga után.

A Szolgáltató a foglalás beérkezését követően – amennyiben szükséges – elektronikus üzenet formájában felveszi a kapcsolatot a Vendéggel a további információk egyeztetése céljából.

A foglalás Szolgáltatóhoz történő beérkezését követően Szolgáltató egy elektronikus üzenettel visszaigazolja azt.

(Ha a foglalás megérkezését visszaigazoló e-mail a Vendéghez 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a Vendég mentesül az ajánlati kötöttség alól, nem köteles a szolgáltatást igénybe venni.)

A Vendég elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés nem minősül írásban megkötöttnek, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései vonatkoznak. 

A szerződés magyar nyelven jön létre, a Szolgáltató elektronikus formában tárolja a foglalásokat, a szerződés egyéb módon nem kerül iktatásra.

A Vendég az időpontfoglalás során köteles a saját, valós adatait megadni. A foglalás során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Vendég más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

A Szolgáltatót a Vendég által tévesen, hiányosan vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető problémáért, semminemű felelősség nem terheli, tekintettel arra, hogy a Szolgáltató a Vendég számára az időpontfoglalás során az adatok leellenőrzésére minden esetben lehetőséget biztosít.

8. Ügyfélszolgálat:

A Szolgáltató a jelen Általános Szerződési Feltételekben rögzített elérhetőségein válaszol a Vendégek – szolgáltatásokkal kapcsolatos – kérdéseire. 

9. Az adatbeviteli hibák javításának lehetősége:

Az időpontfoglalás során a Vendégnek folyamatosan lehetősége van a megadott adatok javítására, vagy törlésére.

Ha a foglalás elküldését követően szeretné a Vendég módosítani a megadott adatokat, ezt a Szolgáltató jelen Általános Szerződési Feltételekben megadott elérhetőségein tudja jelezni a Szolgáltató irányába.

A Vendég a foglalás elküldésével tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a Vendég hibás adatbeviteléből, illetve a pontatlanul közölt adatokból keletkező károkért nem vonható felelősségre.

A foglalás során pontatlanul megadott elektronikus levelezési cím, vagy a postafiók tárhelyének telítettsége a visszaigazolás hiányát okozhatja, ami megakadályozhatja a szerződés létrejöttét és a szolgáltatás igénybevételét. Ilyen esetekben a Szolgáltató megpróbál egyéb módon kapcsolatba lépni a Vendéggel.

10. A szolgáltatás díja:

A szolgáltatás igénybevételéért a Vendég díj fizetésére köteles. A szolgáltatás díja a weboldalon, a közösségi oldalakon, a Szolgáltató által üzemeltetett szalonokban, vagy elektronikus levélben kerül feltüntetésre. A feltüntetett díjak érvényes fogyasztói árak, melyek pénzneme magyar Forint. A szolgáltatás díja az Általános Forgalmi Adót tartalmazza.

A Szolgáltató fenntartja a feltüntetett díjak változtatásának jogát. Az árváltozás a megjelenéssel, közzététellel lép hatályba.

A Szolgáltató által küldött visszaigazolást követően a szolgáltatás díjának fizetendő végösszege nem változik. Előfordulhat azonban, hogy valamilyen technikai hiba vagy elírás következtében a piaci ártól jelentősen eltérő, téves díj jelenik meg a weboldalon, a közösségi oldalakon, elektronikus levélben vagy kerül kifüggesztésre a szalonban. Ilyen esetben a Szolgáltató a rendelt szolgáltatás biztosítása előtt elektronikus üzenetben vagy telefonon megkeresi a Vendéget egyeztetés céljából. Az ilyen foglalásokat a Szolgáltató nem tekinti érvényesnek, és az ebből eredő károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatás díját pontosan tüntesse fel. Amennyiben minden gondossága ellenére hibás ár került feltüntetésre, a Szolgáltató nem kötelezhető arra, hogy a szolgáltatást a hibás áron biztosítsa.

11. Fizetési és lemondási feltételek:

A szolgáltatás díját a Vendég készpénzben, bankkártyával, vagy SZÉP kártyával fizeti meg Szolgáltató részére a szolgáltatás igénybevételét követően. 

Készpénzben vagy bankkártyával történő fizetés: a Vendég a szolgáltatás igénybevétele után, a szalonban fizeti meg a Szolgáltató részére az igénybe vett szolgáltatás ellenértéket készpénzben, vagy bankkártyával.

A Szolgáltató jogszabályi kötelezettségének eleget téve felhívja a Vendég figyelmét, hogy a szerződési nyilatkozat megtétele (a foglalás elküldése) a Szolgáltató javára teljesítendő fizetési kötelezettséget von maga után.

Vendég jogosult a foglalást lemondani a Szolgáltatóhoz intézett egyoldalú jognyilatkozatával, indokolási kötelezettség nélkül, amennyiben nem Fogyasztóként veszi igénybe a szolgáltatást. 

 • Ha a lemondásra több, mint 24 órával a foglalt időpontot megelőzően kerül sor, úgy Vendég nem köteles megfizetni Szolgáltató részére a szolgáltatás díját. 
 • Ha az időpont lemondására a foglalt időpontot megelőző 24 órán belül kerül sor, Vendég köteles a szolgáltatási díjnak megfelelő összeget Szolgáltató részére megfizetni. Amennyiben a Vendég ezen fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, Szolgáltató jogosult a jövőben megtagadni a Vendég számára történő szolgáltatás nyújtását.

A szolgáltatás lemondása elektronikus levélben (info@depilhome, budapest@depilhome.hu), vagy telefonon (0630/1601053 vagy 0670/2331149) történhet. Az egyéb úton történő lemondást Szolgáltató nem tekinti érvényesnek.

Amennyiben a Vendég a szolgáltatást nem veszi igénybe, a foglalt időpontban nem jelenik meg és azt előzetesen nem mondja le, a szolgáltatás teljesítettnek minősül, köteles megfizetni a szolgáltatás díját a Szolgáltató részére.

Ha a Szolgáltató a saját hibájából, vagy önhibáján kívül, akár a szolgáltatás egészével, akár a szolgáltatás egy részének teljesítésével késedelembe esik, az előre egyeztetett időpontban nem jelenik meg, nem áll rendelkezésre, a szolgáltatás az ő hibájából nem kezdhető meg, elmarad, vagy azt bármely okból meg kell szakítani, akkor köteles az elmaradást pótolni és egy új időpontban teljesíteni az elmaradt szolgáltatást, vagy köteles a szolgáltatás díját visszafizetni a Vendég részére. Szolgáltató a szolgáltatás megkezdését megelőzően (kivéve, ha erre nem képes) köteles elektronikus levélben vagy telefonon értesíteni a Vendéget, amennyiben a szolgáltatást a megadott időpontban bármely okból nem tudja teljesíteni. Ilyen esetben Vendég választhat, hogy a szolgáltatási díj visszafizetését igényli, vagy egy új időpontban kéri pótolni a szolgáltatást. Egyéb jogcímen Vendég nem jogosult kártérítést igényelni Szolgáltatótól és az esetlegesen felmerült egyéb költségei megtérítését sem követelheti.

12. Teljesítési idő, a szolgáltatás igénybevétele:

A teljesítés időpontja a szolgáltatás igénybevételének időpontja, a megrendelt szolgáltatás teljesítése. 

A Vendég a szolgáltatás igénybevételekor tiszteletben tartja a Szolgáltatóra vonatkozó jogszabályokat és a Szolgáltató működési rendjét.

A Vendég köteles a részére nyújtott szolgáltatást személyesen végző szakemberrel együttműködni és tiszteletben tartani a Szolgáltató jogait.

A Vendég köteles megadni minden olyan – egészségügyi állapotával kapcsolatos – információt a Szolgáltató számára, mely a szolgáltatás szempontjából jelentőséggel bír. Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a Vendég által elhallgatott, vagy nem megfelelően átadott információk miatti problémákért, egészségkárosodásért.

13. Adatvédelem:

A Szolgáltató kizárólag a hatályos jogszabályok rendelkezéseivel összhangban, az adatkezelési és adatvédelmi rendelkezések előírásait szigorúan betartva végzi a személyes adatok kezelését, figyelembe véve a jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság, a célhoz kötöttség, adattakarékosság, pontosság, korlátozott tárolhatóság alapelveit.

A Szolgáltató megtesz minden olyan technikai és szervezési intézkedést, hogy Vendégei személyes adatait biztonságos, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete által előírt módon kezelje.

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos Adatkezelési Tájékoztató szintén a Szolgáltató weboldalán, székhelyén és telephelyein érhető el.

14. Elállási jog:

Az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén a Vendéget (amennyiben Fogyasztóként jár el) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül indokolás nélküli elállási jog (felmondási jog) illeti meg.

A Vendég ezen jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat megtétele, vagy a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 2. számú mellékletében (és az alábbiakban) található elállási/felmondási nyilatkozatminta útján gyakorolhatja:

Nyilatkozat-minta elálláshoz/felmondáshoz

Címzett: Tóth Enikő egyéni vállalkozó

Cím: 9915 Hegyháthodász, Kossuth Lajos utca 33.

Alulírott/ak …………………………. kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A vételárat az alábbi bankszámlaszámra kérem visszautalni (abban az esetben töltse ki, ha szeretné, hogy a vételárat banki átutalással fizessük vissza):

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt

A nyilatkozatot a Vendég elküldheti a Szolgáltatónak e-mailen (totheniko@depilhome.hu), vagy székhelyére címzett postai levél (Tóth Enikő egyéni vállalkozó 9915 Hegyháthodász, Kossuth Lajos utca 33.) formájában. A fent írt határidő teljesítettnek minősül, ha a Vendég elállási szándékát legkésőbb a szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötésétől számított 14. napon közli. Az ezzel kapcsolatos bizonyítási teher a Vendéget terheli. Amennyiben a Vendég ilyen módon eláll a szerződéstől, a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 naptári napon belül visszatéríti a Vendég által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. A Szolgáltató a Vendégnek visszajáró összeget a Vendég által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Vendég kifejezett beleegyezése alapján a Szolgáltató a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Vendéget ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terheli.

Elállási jog nem illeti meg a Vendéget a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés (a szolgáltatás egészének teljesítését követően), ha a Szolgáltató a Vendég kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Vendég e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az itt írt elállási jogot.

15. A Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos panaszkezelés:

Amennyiben a Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatással kapcsolatban nem elégedett, és panasszal szeretne élni a Szolgáltató felé, azt szóban és írásban: postai úton (Tóth Enikő egyéni vállalkozó 9915 Hegyháthodász, Kossuth Lajos utca 33.), vagy elektronikus levélben (totheniko@depilhome.hu) teheti meg. 

A Szolgáltató minden panaszt kivizsgál. A szóbeli panaszt a Szolgáltató köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a Vendég a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Vendégnek átadni. 

Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Vendégnek legkésőbb 30 napon belül – az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően – az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. 

Az írásbeli panaszt a Szolgáltató – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban, érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 • a Vendég neve, lakcíme,
 • a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 • a Vendég panaszának részletes leírása, a Vendég által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 • a Szolgáltató nyilatkozata a Vendég panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 • a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a Vendég aláírása,
 • a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 • telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

A Szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles a Vendéget írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely Hatóság vagy Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes Hatóság, illetve a Vendég lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti Békéltető Testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a Szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a Békéltető Testületi eljárást.

16. Békéltető Testület, Fogyasztóvédelem, bíróság előtti jogérvényesítés:

A Szolgáltató ezúton tájékoztatja a Vendégeket, hogy amennyiben a Vendég nem ért egyet a Szolgáltató válaszával, melyet panaszára adott, az alábbi hatóságokhoz fordulhat:

Békéltető Testületi eljárás kezdeményezéséhez a Vendég lakóhelye szerinti illetőségű Békéltető Testülethez vagy a Szolgáltató székhelye szerinti Békéltető Testülethez fordulhat a Vendég.

A Szolgáltató székhelye szerinti Békéltető Testület:

Vas Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Ügyfélfogadás címe: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 23.

Telefonszám: 06-94-312-356; 06-94-506-645

Fax: 06 94 316-936

E-mail: bea@vmkik.hu 

Honlap: www.vasibekelteto.hu  

Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

Baranya Vármegyei Békéltető Testület

Bács-Kiskun Vármegyei Békéltető Testület

 • Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
 • Levelezési cím: 6001 Kecskemét Pf. 228.
 • Telefonszám: (+36) 76 501 525; (+36) 76 501 532
 • Mobil: (+36) 70 938 4765
 • Fax: (+36) 76 501 538
 • E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu 
 • Honlap: www.bacsbekeltetes.hu 

Békés Vármegyei Békéltető Testület

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Békéltető Testület

Budapesti Békéltető Testület

Csongrád-Csanád Vármegyei Békéltető Testület

Fejér Vármegyei Békéltető Testület

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Békéltető Testület

Hajdú-Bihar Vármegyei Békéltető Testület

Heves Vármegyei Békéltető Testület

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Békéltető Testület

Komárom-Esztergom Vármegyei Békéltető Testület

Nógrád Vármegyei Békéltető Testület

Pest Vármegyei Békéltető Testület

Somogy Vármegyei Békéltető Testület

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Békéltető Testület

Tolna Vármegyei Békéltető Testület

Vas Vármegyei Békéltető Testület

 • Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
 • Ügyfélfogadás címe: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 23.
 • Telefonszám: 06-94-312-356; 06-94-506-645
 • Fax: 06 94 316-936
 • E-mail: bea@vmkik.hu 
 • Honlap: www.vasibekelteto.hu  

Veszprém Vármegyei Békéltető Testület

Zala Vármegyei Békéltető Testület

A Békéltető Testület olyan független testület, mely a megyei kereskedelmi és iparkamarák, illetve a Fővárosi Kereskedelmi és Iparkamara mellett működik. Létrehozásuk célja az volt, hogy megkíséreljék a Vendég és a Szolgáltató között fennálló vitás kérdéseket bíróságon kívül megoldani, elsősorban egyezséget létrehozni a két fél között és ezzel egyszerűen, gyorsan és hatékonyan segíteni a fogyasztói jogok érvényesülését.

A Békéltető Testülethez fordulás feltétele, hogy a Vendég megkísérelje a vitát közvetlenül a Szolgáltatóval rendezni. A Békéltető Testület eljárása ingyenes, a Vendégnek csak akkor merülhet fel fizetési kötelezettsége, amennyiben a Testület a Vendég hátrányára dönt.

A Békéltető Testület eljárása a Vendég kérelmére indul. A kérelmet a Békéltető Testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

 • a Vendég nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
 • a Szolgáltató nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
 • az illetékes Békéltető Testület helyett kérelmezett Testület megjelölését,
 • a Vendég álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
 • a Vendég nyilatkozatát arról, hogy a Vendég a Szolgáltatóval közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését,
 • a Vendég nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más Békéltető Testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemelőterjesztésére nem került sor,
 • a Testület döntésére irányuló indítványt,
 • a Vendég aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a Vendég bizonyítékként hivatkozik, így különösen a Szolgáltató írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a Vendég rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

Ha a Vendég meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

Amennyiben a Vendég fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a Hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelemről szóló törvény 45/A. § (1)-(3) bekezdéseiben, valamint a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján általános fogyasztóvédelmi hatóságként a kormányhivatal jár el: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek

A Vendég jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

17. Online vitarendezés:

Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, ahol a Vendégek (amennyiben Fogyasztóként járnak el) regisztrálhatnak és lehetőségük nyílik arra, hogy az igénybe vett szolgáltatáshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék, egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Ha a Vendég panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét. A portálon lehetőség van kiválasztani a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet. 

Az online vitarendezési platform elérhetősége:

ODR link: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU 

18. Vegyes és záró rendelkezések:

A Vendég elektronikus időpontfoglalása feltételezi, hogy a Vendég az elektronikus szolgáltatásnyújtásra vonatkozó technikai, valamint jogszabályi ismeretekkel rendelkezik. Ezen ismeretek hiányából, valamint az elektronikus termékek hibájából, az informatikai, távközlési szolgáltatóknak (például az internetszolgáltató) felróható hibákért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. 

Amennyiben kötelező erejű jogszabályi rendelkezés, vagy bírósági döntés jelen Általános Szerződési Feltételek bármely rendelkezését korlátozza vagy érvényteleníti, az nem érinti az Általános Szerződési Feltételek többi rendelkezésének érvényességét. 

Jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdések tekintetében a Magyar Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. tv.) és az egyéb vonatkozó jogszabályi rendelkezések irányadók.

19. Vonatkozó jogszabályok:

A felek között létrejött szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

 • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről;
 • 45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól.

Jelen Általános Szerződési Feltételek 2023. december 13 napján lépnek hatályba, az ezt követően létrejött foglalások, szerződések tekintetében alkalmazandók.